Your browser is too old. Please update your browser or use Chrome or Firefox
Letnie Praktyki Księgowość

Dane osobowe
Imię *
Nazwisko *
Telefon kontaktowy
Adres e-mail *
Doświadczenie
Określ swoje doświadczenie pracy na podobnym stanowisku *
Języki
Określ swoją znajomość języka angielskiego *
Dyspozycyjność
Ile dni w tygodniu możesz pracować? *
Od kiedy możesz rozpocząć pracę? *
MIG
Czy zanim zaaplikowałeś znałeś firmę Marketing Investment Group? *
Skąd dowiedziałeś się o możliwości pracy w MIG po raz pierwszy? *
Załączniki
CV - max. 2 MB (formaty: docx, .pdf, .ppt, .pptx,) *
Polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także danych osobowych zawartych w załączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celach: *
związanych z obecną oraz przyszłymi rekrutacjami
związanych z obecną rekrutacją
Administratorem danych osobowych podanych w związku z prowadzonymi przez Marketing Investment Group S.A. procesami rekrutacyjnymi w tym także danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych jest Marketing Investment Group S.A z siedzibą w Krakowie (31-871) przy os. Dywizjonu 303, Paw. 1, e-mail: ODO@miggroup.com, nr tel. +48 12 681 84 01. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji. W przypadku aplikowania na zatrudnienie w ramach umowę o pracę, podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie ww. przepisów. Podanie dodatkowych danych w dokumentach aplikacyjnych, jak również podanie danych w przypadku aplikowania na współpracownika (umowa cywilnoprawna) jest dobrowolne a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która może być cofnięta w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane kandydatów będą przetwarzane w przez okres 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym kandydat brał udział. Jeżeli kandydat wyrazi dobrowolną zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, jego dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji, w którym kandydat brał udział. Dane kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu prawidłowej obsługi procesu rekrutacyjnego -np. dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych w innych celach. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
* Required Fields